حزب حق و عدالت

انتخاب لسان
صفحه اصلی در باره ما مطبوعات تشکیلات عضویت تماس با ما

کابل، 12  قوس 1390 هجری خورشیدی

حزب حق و عدالت برگزاری کنفرانس بن دوم در 5 دسامبر 2011 را نشانهی حسن نیست و مسئولیتپذیری جامعهی جهانی در قبال افغانستان، و فرصت تاریخی و مهمی برای آیندهی کشور میداند؛ و از جامعهی جهانی به خاطر کمکهایشان به افغانستان در ده سال گذشته و از جمهوری فدرال آلمان به خاطر میزبانی این کنفرانس سپاس گذاری میکند.

افغانستان در ده سال گذشته دستآوردهای مهمی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته است. همکاری جامعهی جهانی در رسیدن به این دستآوردها ارزنده و قابل ستایش است. تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، تشکیل اردو و پولیس ملی، جذب میلیون ها طفل و جوان افغان در مکاتب و پوهنتونها، بهبود چشمگیر ارائه خدمات صحی و ایجاد شبکه سرتاسری ارتباطات از مهم ترین دست آوردهای افغانستان در ده سال گذشته به شمار می روند. درنتیجهی این دستآوردها، افغانستان اینک در جریان پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی قرار دارد که مهم ترین بحث کنفرانس بن دوم را تشکیل میدهد.


اعلامیه مطبوعاتی حزب حق و عدالت در مورد کانفرانس بون دوم

 قطنامه

پس از چند ده ه جنگ و بحران سياسی در افغانستان و آغا ز فص ل جدي د و گشاي ش فضا ی سياس ی و تجربه ی دموکراسی، فرصت مناسب برای برقراری صلح، تامين عدالت، توسعه و پيشرف ت کشو ر ب ه وجو د آمد. اما مديريت ناکارای سياسی و ناهماهنگی در سياست های جامعه ی جهانی، اين نگرانی را ايجاد کرده است که مبادا


متن مکمل

 مرامنامه

تفسیر دری: مومنان مامورند تا به بهترین شکل به بر پاداشتن حق الهی بپاخیزد (گواهی دهندگان به قسط باشید) نه به ستم> قسط: عدل است ( و دشمنی قومی ، شما را بر ترک عدالت واندارد) در حق انان تا گواهی ای را که به نفع انان است

پنهان کنید


متن مکمل

 اساسنامه

جزب حق و عدالت با رعایت حکم ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان و به تاسی از حکم ماده ششم قانون احزاب سیاسی، به اساس شرکت داوطلبانه اتباع واجد شرایط افغانستان به حیث سازمان سیاسی مستقل و غیر وابسته ایجاد گردیده است.


متن مکمل